Logo
Trang chủ CHUẨN ĐẦU RA NNTH Thông báo
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 5,6/2024

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 5,6/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học tháng 5,6/2024 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 03/2024

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 03/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học tháng 5,6/2024 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12/2023

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12/2023

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin 12/2023 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học 2023-2024 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học 2022-2023 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học tháng 6,8/2022

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 6,8/2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học tháng 6,8/2022 như sau:

Xem thêm
Tổ chức ôn, thi đánh giá  năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên Cao học tháng 4/2022

Tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên Cao học tháng 4/2022

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đối tượng học viên Cao học Trường Đại học Nông Lâm, đợt thi tháng 4/2022 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12/2021

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12/2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học tháng 12/2021 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học tháng 9/2021

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 9/2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học tháng 9/2021 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học 2021-2022 như sau:

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học tháng 7/2021

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 7/2021

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học tháng 7/2021 như sau:

Xem thêm