Logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài - NCKH của CBGV

Thống kê đề tài Nghiên cứu khoa học

16/01/2023 10:25 - Xem: 1677

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ TIN HỌC

Cấp

Năm

Tác giả

Tên đề tài

Mã số

Xếp loại

Cơ sở

2015, 2016, 2017

Hứa Thị Toàn

Phần mềm ôn luyện A2 và IC3 trực tuyến

T2014-27

Tốt

Cơ sở

2018

Đinh Thị Thanh Uyên

Xây dựng phần mềm đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên ĐH Nông Lâm sau khi ra trường

T2018-38

Tốt

Cơ sở

2019

Hứa Thị Toàn

Xây dựng phần mềm online quản lí nội ngoại trú sinh viên trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

T2019-22

Tốt

Cơ sở

2020

Nguyễn Ngọc Lan

Thiết kế giờ giảng lý thuyết học phần Tin học đại cương sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập

T2020-11GV

Xuất sắc

Cơ sở

2021

Đinh Thị Thanh Uyên

Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác khảo thí tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

T2021-25GV

Tốt

Cơ sở 2022 Hứa Thị Toàn Đánh giá mức độ đáp ứng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của sinh viên trường ĐH Nông Lâm so với thực tiễn nghề nghiệp T2022-27.GV Xuất sắc
Cơ sở 2023 Nguyễn Ngọc Lan Tích hợp dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược đối với học phần Tin học đại cương tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên T2023-02.GV Đang thực hiện

 

THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ TIẾNG ANH

DOWNLOAD BÀI BÁO, ĐỀ TÀI TỔ TIẾNG ANH TỪ NĂM 2017-2023 TẠI ĐÂY

Năm học

Số bài báo

Số đề tài NCKH

Sách/giáo trình

Trong nước

Quốc tế

Cấp cơ sở

Cấp đại học

2015-2016

3

       

2016-2017

6

       

2017-2018

5

3

     

2018-2019

17

1

4

   

2019-2020

10

2

   

1

2020-2021

7

4

2

1

 

QTV